Nawigacja

Nasze dokumenty

Projekt ewaluacyjny

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28 W RZESZOWIE

 

 

 

 

 

 

PROJEKT EWALUACYJNY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

 

 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

 

 

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH
 U DZIECI

 

 1. Cele projektu:

Pozyskiwania informacji na temat efektywności podejmowanych działań w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci

 

 1. Pytania kluczowe:
 • Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania umiejętności matematycznych
  u dzieci?
 • Jakie nauczyciele stosują metody i formy pracy?
 • W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności
   w zakresie opanowywania treści matematycznych?
 • W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi zdolnymi matematycznie?
 • Czy podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do wzrostu poziomu umiejętności matematycznych u dzieci?
 • Jakie są działania podejmowane w przedszkolu rozwijające wzrost umiejętności matematycznych u dzieci?

 

 1. Kryteria sukcesu:
 • Trafność podejmowanych działań
 • Efekty podejmowania działań
 • Poziom kompetencji matematycznych

 

 1. Odniesienia do wymagań państwa:
 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
  a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
   i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi
  i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje
  z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

 

 1. Dobór populacji:

Wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu

 

 1. Wykonawcy:

Nauczycielki poszczególnych oddziałów

 

 1. Działania:
 • Realizacja zadań zawartych w planie rocznym przedszkolu
 • realizacja zadań programu „Wokół przedszkola”
 • Opracowanie ankiet dla nauczycieli i rodziców

 

 1. Harmonogram pracy ewaluacji wewnętrznej

 

Termin

Działanie

wrzesień

Opracowanie zagadnień do ewaluacji wewnętrznej, zaplanowanie działań, ustalenie harmonogramu prac

wrzesień

Poinformowanie nauczycieli o realizacji zadań
z podstawy programowej

 

Październik

Opracowanie arkuszy analizy wyników obserwacji i
 diagnozy pedagogicznej – mac wyd

grudzień

Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących zdolnych i dzieci mających trudności w zagadnieniach matematycznych na tle grup

styczeń

Ankieta dla rodziców i nauczycieli  - opracowanie

kwiecień

Przeprowadzenie ankiet

maj

Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących umiejętności matematycznych po drugiej obserwacji pedagogicznej i diagnozie

 

zebranie i opracowanie danych

czerwiec

Opracowanie projektu diagnozy wewnętrznej

 

przedstawienie wyników projektu na Radzie Pedagogicznej

 

 1. Raport końcowy

Podsumowanie projektu przedstawione na Radzie Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2019/2020


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5
  35-509 Rzeszów
 • 17 7483370 dyrektor
  17 7483372 księgowość
  17 7483374 intendent

Album fotograficzny