• Przedszkole Promujące Zdrowie

    •  

     Publiczne Przedszkole nr 28
     w Rzeszowie
     to
     Przedszkole Promujące Zdrowie

              

      

     Definicja przedszkola promującego zdrowie.

     Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działanie, które sprzyjają:

     • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
     • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

      

     Co to jest promocja zdrowia? 

     Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło:
     Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.
     Przedszkole jest systemem społecznym, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania (rozwojowe, zawodowe, rodzicielskie, opiekuńcze) społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu – środowisku opieki, edukacji i pracy – istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności. Możliwości ich wpływania na zmiany tych czynników oraz warunki i funkcjonowanie przedszkola są jednak zróżnicowane.

     W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz  identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.
      
                 Od 2015r. nasze przedszkole ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.
      

     23 kwietnia 2018r. nasze przedszkole otrzymało
     Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

      

     Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas wojewódzkiej konferencji: „EDUKACJA DLA ZDROWIA” z udziałem honorowego gościa Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

     Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszego przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 5-letnim okresem  intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Po pierwszych 2 latach uzyskaliśmy Certyfikat Rejonowy, a po kolejnych 3 latach Certyfikat Wojewódzki.
      
                   W Publicznym Przedszkolu nr 28 podejmowane są już od kilku lat spójne, przemyślane i długofalowe działania na rzecz promocji zdrowia. Zdrowie traktujemy całościowo, uwzględniając wszystkie jego aspekty, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz aspekt duchowy. Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać
     w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci PPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy, uwzględniane są w rocznych planach pracy przedszkola.
      
                 Przyjęty model PPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) PPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą tą placówkę od innych, które nie podjęły się tworzenia PPZ. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji PPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”. We wrześniu 2018r. została
     przeprowadzona ponowna diagnoza stanu wyjściowego w naszym placówce.
      
      

     Standardy przedszkola promującego zdrowie

      

     1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
     2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci
     3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
     4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

      


     Publiczne Przedszkole nr 28 jako Przedszkole Promujące Zdrowie nieustannie dąży do:

     •  zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
     •  tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy;
     • praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu;
     • zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji
     • żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami;
     • zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
     • wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
     • rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

      
            Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.
      
           Przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla naszej placówki a jednocześnie zobowiązaniem do upowszechniania działań służących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Będziemy się starać to zobowiązanie wypełniać aby po kolejnych kilku latach ubiegać się o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

      

     Cel priorytetowy:

     1.Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu

     2.Wspomaganie odporności emocjonalnej dzieci

      

      

      

     Aktywność ruchowa jest charakterystyczną cechą dziecka wieku przedszkolnego, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Ruch dla dziecka jest zaspokojeniem jego naturalnej potrzeby, daje szanse rozwoju tężyzny fizycznej, jest źródłem radości, odprężenia oraz wyładowania energii.

     Rozwijanie sprawności ruchowej przejawia się w zabawach ruchowych. Mają one na celu: rozwijać umiejętność współdziałania w zespole, wyzwalać inicjatywę i samodzielność, podnosić stan zdrowotny, doskonalić sprawności takie jak: chód, bieg, podskok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód.

     Wiedząc, że najbardziej korzystny dla organizmu ludzkiego jest wypoczynek aktywny, zawierający dużo ruchu i ćwiczeń fizycznych prowadzimy w pracy z dziećmi wiele zabaw ruchowych, usprawniających  motorykę i poprawiających sylwetkę dzieci.

     W ciągu całego roku organizujemy dzieciom zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, budząc w nich przekonanie, że świeże powietrze służy zdrowiu, chroni przed chorobami i hartuje organizm. W tym celu prowadzimy zestawy zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystując naturalne przeszkody terenowe bieg między drzewami, podskoki do gałęzi itp.

     W zestawy zabaw ruchowych wplatamy ćwiczenia korekcyjne na kolana koślawe i płaskostopie występujące u naszych wychowanków. Już od najmłodszych lat wdrażamy swoich wychowanków do utrzymania prawidłowej postawy w siadzie, staniu i leżeniu. Dbamy o zapewnienie dzieciom mebli dostosowanych do ich wzrostu, biorąc pod uwagę odpowiednią wysokość krzesełka i stolika.

     Aby ćwiczenia i zabawy ruchowe dostarczały dzieciom wiele radości i stały się dla nich atrakcyjne, stosowałyśmy różnorodne przybory, ciekawe metody (metodę W. Sherborne, ćwiczenia P. Dennisona- Kinezjologia edukacyjna) i podkład muzyczny: muzykę dyskotekową, poważną- do ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych.

      

      

      

      

     Nauczycielki z poszczególnych grup, wykonały niestandardowe pomoce do ćwiczeń  gimnastycznych wykorzystując butelki plastikowe, kubeczki po jogurtach, co uatrakcyjniało zajęcia ruchowe.

      

     Realizując zagadnienia dotyczące aktywności ruchowej w lutym dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, zachęcając ich w ten sposób do aktywności ruchowej, niezbędnej do prawidłowego rozwoju ich organizmu, sprawności umysłowej i dobrego samopoczucia.

      

     W styczniu, chętne dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Zimowa Spartakiada” zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 22 w Rzeszowie. Celem tego konkursu było propagowanie sportów zimowych i aktywności ruchowej o tej porze roku. W tym konkursie mieliśmy laureata który otrzymał nagrodę za swoją pracę.

      

     Konkurs plastyczny „Aktywnie i sportowo spędzamy wolny czas” zorganizowany przez Publiczne Przedszkolne nr 23 w Rzeszowie wzbudził wśród dzieci również zaciekawienie i dzięki temu wykonane prace zostały zauważone i wyróżnione.

     W lutym nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Wszyscy mamy fajne minki bo zjadamy witaminki”. Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki. Wszystkie chętne dzieci wzięły w nim udział. Najładniejsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone.


     Konkurs plastyczny „Aktywnie i sportowo spędzamy wolny czas” zorganizowany przez Publiczne Przedszkolne nr 23 w Rzeszowie wzbudził wśród dzieci również zaciekawienie i dzięki temu wykonane prace zostały zauważone i wyróżnione.

     W lutym nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Wszyscy mamy fajne minki bo zjadamy witaminki”. Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki. Wszystkie chętne dzieci wzięły w nim udział. Najładniejsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone.

      

     W marcu nasi wychowankowie wzięli udział w „Turnieju sportowym Reksia” podczas którego rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych np. biegach, rzutach do celu, sztafetach.

      

     Również w marcu Publiczne Przedszkole nr 24 zorganizowało konkurs recytatorski pt. „Przedszkolak przyjacielem i opiekunem przyrody”. Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tym konkursie, prezentując wiersze o tematyce przyrodniczej. Osiągnięciem naszym było zdobycie II miejsca.

      

      

     W kwietniu jak każdego roku odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 22 w której mogliśmy uczestniczyć w zabawach ruchowych przygotowanych specjalnie dla naszych wychowanków. Udział w zabawach zorganizowanych w dużej Sali gimnastycznej sprawia wiele radości i daje możliwość aktywnego wypoczynku.

      

     Wiosną zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców połączone z aktywnym działaniem dzieci i rodziców. Wspólne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych dawało radość dzieciom i rodzicom.

         W ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego, dzieci z naszego przedszkola miały możliwość uczestniczenia w musztrze zaprezentowanej przez uczniów tejże szkoły. Mogły też osobiście wziąć udział w tego typu zajęciach i sprawdzić swoje możliwości fizyczne

      

      

     W miesiącu maju przeprowadziliśmy turniej sportowy dla naszych przedszkolaków. W ogrodzie przedszkolnym przygotowaliśmy tor przeszkód dzięki któremu reprezentanci grup mogli rywalizować w konkurencjach sprawnościowych.

      W czerwcu  przedszkolaki wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tanecznym „Na wakacje”. Aktywność ruchowa tak bardzo ważna dla naszego organizmu mogła być połączona z muzyką dając bardzo dobre efekty.

      

     Aktywność ruchowa to nie tylko zabawy i ćwiczenia ruchowe, to również umiejętność spędzania i organizowania sobie czasu wolnego, w formie aktywnej: spacery, wycieczki i sport. To dzięki nim dziecko przebywając przez dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych staje się radosne i odpręża się psychicznie i fizycznie. Dlatego w pracy ze swoimi dziećmi organizowałyśmy wiele spacerów i wycieczek.


     W gazetce dla rodziców zamieszczałyśmy artykuły zachęcające rodziców do prowadzenia „Zdrowego stylu życia” i aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.

       „Dbaj o prawidłową postawę twojego dziecka. Wady postawy”- opis, charakterystyka wad postawy. Zalecenia i przeciwwskazania;

       „Co to jest zdrowy styl życia?”- wyjaśnienie pojęć wychowanie zdrowotne, zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne;

       „Ruch to zdrowie, ruch to życie”- opis form aktywności ruchowej w przedszkolu. Wpływ ruchu na samopoczucie dziecka. Zdjęcia zabaw ruchowych w przedszkolu. Sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną;

     • „Dopasuj sport do potrzeb dziecka” – prezentacja różnego rodzaju sportów dostosowanych do wieku dziecka.

      

      

      

     Tempo rozwoju dziecka jest bardzo szybkie, zarówno w sensie psychicznym jak i fizycznym. Zmienia się w tym okresie zakres i rodzaj stosunków interpersonalnych. Zwiększa się potrzeba obcowania z innymi dziećmi. Chęć zaistnienia w grupie, zdobycie odpowiedniej funkcji, prestiżu wymaga od dziecka niezwykłej zręczności, umiejętności dostosowania się do sytuacji i miejsca. Dobrze jest jeśli wszystkie procesy rozwojowe przebiegają dynamicznie i harmonijnie.

     Dzięki zajęciom prowadzonym pod kątem zdrowia psychofizycznego, starałyśmy się przygotować dzieci do radzenia sobie w różnych sytuacjach , nabycia przez nich umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nauczenia ich że zdrowie w dużej mierze zależy od nich samych.

      

     Prowadziłyśmy zajęcia przygotowując dziecko aby:

     - potrafiło rozpoznawać swoje mocne i słabe strony

     - świadomie przeżywało swoje emocje

     - potrafiło radzić sobie z emocjami nie szkodząc innym

     - wiedziało co jest dobre, a co szkodzi zdrowiu

     - nauczyło się odmawiania w sytuacjach niekorzystnych dla jego zdrowia

     - wiedziało jak zachowywać się w sytuacjach trudnych

     - potrafiło aktywnie słuchać oraz komunikować się z innymi

     - zrozumiało, że ludzie mają prawo różnić się między sobą

      

     Przykładowe tematyki zajęć które zostały zrealizowane w pracy z dziećmi:

      

     Temat: Co lubię robić, a czego nie lubię?  -  dzięki czemu dziecko potrafi wybrać to co sprawia mu przyjemność.

     • Co potrafię zrobić, a czego nie potrafię? – po zajęciach dziecko zna swoje możliwości  w zakresie wykonywania różnych zadań, działań i czynności.

     • Co umiem zrobić sam, a w czym potrzebuję pomocy? Czyjej? – po zajęciach dziecko wie do kogo powinno zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach i jak może pomóc sobie sam.

     • To właśnie ja – autoportret. – po zajęciach dziecko wie, że każdy jest inny i że dzieci różnią się miedzy sobą.

     • Moje marzenia. – po zajęciach dziecko zna różne rodzaje marzeń.

     • Jakie uczucia przeżywam w różnych sytuacjach? – po zajęciach dziecko zna podstawowe rodzaje uczuć(radość, smutek, złość, strach, zdziwienie)

     • Umiem okazywać własne uczucia i rozpoznawać objawy uczuć innych. – po zajęciach dziecko wie, że uczucia, które przeżywa może wyrazić za pomocą mimiki twarzy, gestów, postawy ciała i zachowania.

     • Jak radzimy sobie z przykrymi emocjami? – po zajęciach dziecko wie, że złość negatywnie wpływa na jego samopoczucie i na kontakty z otoczeniem, zna sposoby radzenia sobie ze złością.

     • Jakie są korzyści gdy pracujemy z innymi?- po zajęciach dziecko wie, że praca w grupie przynosi większe efekty niż praca indywidualna.

      

     W gazetce dla rodziców zamieściłyśmy artykuły:

     - „Agresja wśród dzieci”- skąd się bierze i jak jej zapobiegać?

     - „Wpływ telewizji na rozwój dziecka”

     - „Komputer w życiu dziecka. Możliwości i ograniczenia”

     - „Czy powinniśmy się obawiać gier komputerowych?”

     - „Agresja w przedszkolu. Jak jej zaradzić?”

     - „Środki masowego przekazu. Agresja u dzieci.”

     - „Adaptacja dziecka do przedszkola”

      

     W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli i rodziców pt. „Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej – jak rozpoznawać problem, jak wspierać rozwój dziecka.

      

      Nasze działania

     2019/2020

      

     Zabawy na świeżym powietrzu

      Ruch trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę. Dostarcza doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu własnego ciała,
     koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł  wzroku i słuchu.

     Dzieci w ruchu poznają nowe przestrzenie i jej granice, nie tylko w rozumieniu otoczenia fizycznego, lecz także społecznego.
     Zespołowe gry i zabawy ruchowe uczą umiejętności społecznych: współdziałania w grupie, zdrowego współzawodnictwa,umiejętności
      radzenia sobie z sukcesem i porażką, rozwiązywania konfliktów,
     dokonywania wyboru i krytycznego patrzenia na siebie, podporządkowania celów jednostki-celom grupy.

     Ruch w sferze społeczno- wychowawczej kształtuje życzliwy stosunek do ludzi, przyczynia się do wzrostu zainteresowań oraz uczy konsekwencji
     w osiąganiu celów.


     Argumenty przekonujące, że warto ćwiczyć, że warto być aktywnym fizycznie. Ruch sprawia , że dzieci mogą

     a) rozładować nadmierną energię;
     b) dotlenić się - mózg stanowi tylko 2 % wagi ciała człowieka, ale potrzebuje ok. 25 % tlenu.
     Świeże powietrze poprawia znacznie koncentrację uwagi;

     c) trenować zmysł równowagi - dzięki huśtaniu się, balansowaniu na murkach, chodzeniu po leżącej na ziemi linie, jeździe na rolkach,
     rowerze dzieci ćwiczą równowagę;

     d) ruch jest lekiem na bezsenność - umiarkowane ćwiczenia mogą zlikwidować kłopoty ze snem.
     To dobry lek na bezsenność i nocne niepokoje. Poprawa snu jest efektem

     psychicznego i fizjologicznego odprężenia po wysiłku. Dzieci nadpobudliwe, wrażliwe oraz nocne marki będą łatwiej zasypiały i
     spokojniej spały, jeżeli w ciągu dnia dostarczymy im okazji do
     intensywnego ruchu.

     e) polepsza nastrój - ćwiczenia fizyczne poprawiają stan u kładu nerwowego i wpływają na układ hormonalny.
     Dlatego ruch polepsza nastrój i przepędza ponure myśli, pomaga
     uspokoić emocje, rozładowuje napięcie i stres, ułatwia relaks.

     f) rozwijać samodzielność, równowagę emocjonalną, hart psychiczny, odporność na stres, umiejętności psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków, poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie i 
     wytrwałość w pokonywaniu trudności.


     Ruch pozwala zapobiegać wielu chorobom (wady postawy, nerwice, otyłość, niewydolność mięśniowa, cukrzyca)

     Ortopedzi ostrzegają, że wśród najmłodszych coraz częściej występują wady postawy: skrzywienie kręgosłupa, koślawe kolana i płaskostopie.
     Dzieci potrzebują więcej ruchu. Jest on naturalną potrzebą człowieka,
     która została stłumiona przez złe nawyki cywilizacyjne. Dzieci coraz
     więcej czasu spędzają przed telewizorem czy komputerem. Każde dziecko musi mieć czas i okazję by biegać, skakać, grać w piłkę, wędrować po

      

     lesie, pływać, wspinać się. 

      

     Nasze przedszkolaki również korzystają ze sprzyjającej pogody i bawią się w ogrodzie przedszkolnym a także spacerują w bliższym i dalszym otoczeniu przedszkola.
      

         

      

     Współpraca z Osiedlowym Komisariatem

     Nasza placówka dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. W tym celu organizujemy spotkania z panią dzielnicową, która przybliża dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy a także uwrażliwia dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. To także okazja, aby zobaczyć Policyjny radiowóz i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o pracy policjanta.

        

      

     Wycieczka na skrzyżowanie

     Dbając o bezpieczeństwo, a także aby utrwalić poznane wiadomości o bezpiecznym poruszaniu się po ulicy, nasze przedszkolaki wybrały się na skrzyżowanie, gdzie mogą w praktyce zastosować poznane zasady ruchu drogowego.

        

      

     Projekt - "Zdrowo jem, więcej wiem"

     Grupa "Tygrysów" przystąpiła do projektu "Zdrowo jem, więcej wiem", dzięki któremu zdobywa wiedzę na temat zdrowego stylu życia w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Dzieci poznawały smaki owoców egzotycznych za pomocą zmysłów: dotyku, zapachu i smaku.

        

      

     Projekt "Śniadanie daje moc"

     Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie "Śniadanie daje moc", który ma na celu uświadomienie dzieciom ważnej roli śniadania oraz promowanie zdrowego odżywiania.

        

      

     XI Przegląd mody ekologicznej

     Jak co roku nasze przedszkole zorganizowało Przegląd Mody Ekologicznej w Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego, podczas którego dzieci z różnych przedszkoli zaprezentowały piękne stroje wykonane z materiałów odzyskanych w ramach recyklingu. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grup "Smerfów", "Skrzatów" i "Tygrysów" .

        

      

     Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola"

     Dzieci z grupy III, V i VI wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt.: "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola". W kategorii dzieci sześcioletnich drugie miejsce zdobyła Ania z grupy III, a wyróżnienie otrzymały Marysia z grupy III i Nadia z grupy V.

      

      

     Aerobik przedszkolaka

     28 listopada w MDK odbył się VI Międzyprzedszkolny przegląd muzyczno-ruchowy "Aerobik Przedszkolaka" organizowany przez Przedszkole Nr 12 w Rzeszowie. Piękny układ taneczny przygotowała grupa "Tygrysów".

        

      

     Piramida Zdrowia

     W ramach poznawania zdrowych nawyków żywienia, grupa "Skrzatów" wzięła udział w zajęciach edukacyjnych na których poznawała piramidę żywienia. Po pogadance dzieci z pomocą pani nauczycielki wykonały wspólną pracę plastyczną, która na co dzień wisi w ich sali i przypomina o tym jak należy się prawidłowo odżywiać.

      

     VI Mistrzostwa Rzeszowa Przedszkolaków w halowej piłce nożnej

     W dniach 21-21 stycznia odbyły się VI Mistrzostwa Rzeszowa Przedszkolaków w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta. Tymek, Borys i Adaś z grupy Smerfów oraz Lila, Tobiasz Ch., Tobiasz M. i Olek z grupy Tygrysów dzielnie walczyli na boisku.

        

      

     Program "Aktywny przedszkolak"

     Nasze sześciolatki od stycznia uczestniczą w programie "Aktywny przedszkolak". W każdy poniedziałek odbywają się zajęcia ruchowe mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

        

      

     Owocowo - warzywne szaszłyki

     W ramach promowania zdrowego odżywiania Skrzaty wzięły udział w zajęciach kulinarnych na których same zrobiły szaszłyki z marchewki, jabłka, kalarepki i pomarańczy. A następnie ze smakiem je skonsumowały.

        

      

     Turniej sportowy w Szkole Podstawowej nr 22

     Grupy "Smerfów" i "Tygrysów" wzięły udział w zawodach sportowych gdzie konkurowały ze starszakami z innych rzeszowskich przedszkoli podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 22.

        

      

     Spotkanie z lekarzem

     Grupy "Zajączków" i "Skrzatów" spotkały się z panią radiolog, która najpierw opowiedziała nam o swoim zawodzie, zaprezentowała stetoskop, fartuch oraz wyjaśniła co to są zdjęcia rentgenowskie, a następnie opowiedziała jak należy dbać o higienę i prawidłowo myć ręce.

        

      

     Projekt "Czyściochowe Przedszkole"

     Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Czyściochowe Przedszkole", w ramach którego najstarsze grupy poznają zasady prawidłowego dbania o higienę. Grupa "Smerfów" realizując pierwszy moduł dowiedziała się jak dbać o czystość rąk. Pod koniec zajęć wszyscy otrzymali pamiątkowe dzienniczki, do których będą wklejać naklejki po każdym module.

        

     NASZE DZIAŁANIA 2020/2021

     ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

     Zabawy na świeżym powietrzu są super. Gry i zabawy ruchowe są bardzo ważne w rozwoju dziecka, ale te na świeżym są wręcz nie do przecenienia.

                 

      

     BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

     Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego aktualne postawy oraz przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może pojawić się podczas zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Program „Bezpieczny Przedszkolak” został opracowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowanie Przedszkolnego. Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich zdrowi i życiu.

      

     ZDROWE ODŻYWIANIE

     Każdy przedszkolak o tym wie,  że zdrowe żywienie wpływa pozytywnie na życie każdego     z nas. Przedszkolaki dobrze wiedzą, jak ważne jest jedzenie warzyw i owoców. Czy to jabłko, czy to gruszka, chętnie wskoczy mi do brzuszka. Może śliwka, banan też, chcesz być zdrowym – wszystko zjesz! Najlepsza frajdą dla dzieci jest samodzielne przygotowywanie przekąsek. Dzieciom bardzo podobało się przygotowywanie owocowych szaszłyków. Taka zabawa to również, świetna zabawa manualna. Mmmmm… pyszne!

                 

      

     DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

     20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Ten dzień był wyjątkowy dla dzieci, nie brakowało zabaw ruchowych, tańców przy muzyce, zabaw z chustą animacyjną. Super zabawą okazał się tor przeszkód, a także zabawy z chustą. Mottem tego dnia było hasło w zdrowym ciele zdrowy duch! By chwilę odpocząć, dzieci mogły wyrazić się podczas zajęć plastycznych.

                    

      

     DZIEŃ UŚMIECHU

     Światowy Dzień Uśmiechu przypada co roku, w pierwszy piątek października. Święto uśmiechu obchodzone jest od 1999 roku. Symbolem tego dnia jest uśmiechnięta buźka, tzw. "smiley face" i była zalążkiem do stworzenia Światowego Dnia Uśmiechu. Światowy Dzień Uśmiechu ma nam przypomnieć o tym, że warto się na chwilę zatrzymać, dostrzec drugiego człowieka i zwyczajnie się do niego uśmiechnąć, czyniąc swój i jego świat lepszym. Wiele badań potwierdza, że: śmiech poprawia odporność, dotlenia nasz mózg, działa jak naturalny energetyk, relaksuje.

        

         

      

     PORZĄDKI W OGRODZIE

     Piękna jesień zawitała w naszym ogrodzie przedszkolnym dlatego postanowiliśmy zabrać się do pracy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem grabiły liście co sprawiło wiele radości i przyjemności. W ten sposób przedszkolaki rozbudziły w sobie potrzebę dbania o najbliższe otoczenie oraz wzbogaciły wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, a także zrobiły coś pożytecznego dla środowiska. Przedszkolaki nauczyły się również jak dbać o estetykę naszego ogrodu przedszkolnego. Dzieci były bardzo zmęczone, ale jednocześnie zadowoleni i dumni ze swojej pracy.

         

      

     ŚNIADANIE DAJE MOC

     Jak co roku dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji “Śniadanie Daje Moc. Wszystkie dzieci już wiedzą, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem każdego dnia. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,  lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.

           

        

      

     JESIENNE ZABAWY

     Każda okazja jest dobra, by się poruszać, dlatego kiedy dzieci przebywają na  świeżym  powietrzu warto inicjować zabawy – wpływa to pozytywnie na zdrowie. Badania dowodzą, ze zabawy na dworze hartują i wzmacniają odporność oraz wspomagają prawidłowy rozwój dzieci na wszelkich możliwych płaszczyznach  

             

      

     DOKARMIANIE PTAKÓW

     Zima to trudny czas dla ptaków, ale z naszą pomocą przetrwają ją na pewno łatwiej.              O skrzydlatych przyjaciołach pamiętają jak co roku nasze przedszkolaki. W tym roku zima jest sroga, mróz i śnieg uniemożliwiają poszukiwanie pokarmu, dlatego nasze przedszkolaki przygotowały dla nich ulubione smakołyki. Dokarmiając ptaki, dzieci zbliżają się do nich, uczą się, pobudzają swoje zainteresowanie, uwrażliwiają na przyrodę, a także mają poczucie, że robią coś dobrego dla przyrody.

      

                

      

     MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!

     Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! Szczypie w nosy, szczypie w uszy Mroźnym śniegiem w oczy prószy, Wichrem w polu gna! Nasza zima zła!... Zima w tym roku, w końcu do nas przyszła. Gdy tylko pojawiła się odpowiedni ilość śniegu, dzieci z naszego przedszkola od razu wzięły się do pracy i ulepiły dużego bałwana. Zimowa aura zachęcała również do zabaw na śniegu, rozegrała się bitwa na śnieżki. Przy okazji, dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu.

      

     ZIELONY KĄCIK PRZYRODY

     Grupa Skrzaty - założyła w sali zielony kącik przyrody. Dzieci poznały różne możliwości hodowli roślin w kąciku: w ziemi, na wacie, w słoiku, woreczku strunowym. Omówiły warunki potrzebne do rozwoju roślin. Skrzaty własnoręcznie posadziły pietruszkę i cebulę. Celem zajęcia była obserwacja wzrostu roślin,  jak również zachęcenie dzieci do zjadania pierwszych warzyw i nowalijek.

                    

                  

      

     DZIEŃ DENTYSTY

     5 marca obchodziliśmy "Dzień Dentysty". Podczas zajęć dzieci poznały pracę dentysta, a przede wszystkim przełamywały lęk                    i nieśmiałość przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Utrwalały też wiedzę na temat profilaktyki oraz higieny jamy ustnej. Dowiedziały się jakie są etapy mycia zębów i jaki wpływ na nich ma zdrowe odżywianie, oraz czego nie należy jeść, aby zęby były zdrowe.

                 

                 

      

     EKOEKSPERYMENTARIUM

     Dzieci z grupy Skrzatów wzięły udział w projekcie Ekoeksperymentarium, który ma na celu rozwijać dobre praktyki ekologiczne.Pokazuje jak świadomie robić zakupy,sprzatać czy oszczędzać wodę, wszystko za pomoca gry.

         

     ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

     Międzynarodowy Dzień Ziemi Święto obchodzone jest 22 kwietnia. Jest to świetny moment, aby na chwilę przystanąć i rozejrzeć się dookoła siebie. Wiele osób z pewnością zauważy, jak bardzo zaśmiecone jest środowisko. 

             

     MINI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

     Dziecie z grupy Skrzaty rozegrały mini turniej tenisa stołowego. Skrzaty poprzez fajną i atrakcyjną zabawę - jaką okazała się gra w tenisa stołowego rozwijały swoja sprawność ruchową, mogły także przekonać się ze uprawiania różnego rodzaju gier sportowych może przysparzać wiele radości.

             

     Nasze działania 2021/2022

     BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

     Dbając o bezpieczeństo naszych przedszkolaków, dzieci wybrały się na skrzyżowanie aby przypomnieć oraz sobie o zasadach właściwego poruszania się na przejściu dla pieszych oraz utrwalić sobie najważniejsze znaki drogowe.

             

     DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

     20 września obchodzimy Dzień Przedszkolaka. To jeden z najważniejszych dni w całym roku przedszkolnym. Z tej okazji wszyscy starali się aby to święto było wyjątkowe. Panie organizowały różne gry i zabawy jak również konkursy. Celem tego wyjątkowego święta jest dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Wszystkie przedszkolaki bawiły się świetnie!

                   

     DZIEŃ UŚMIECHU

     Jak co roku, w naszym przedszkolu obchodzimy Dzień Uśmiechu. Śmiech to zdrowie i szczęście. Jednym przychodzi on łatwiej, drugim trudniej. Zabawy u Tygrysków miały każdego przedszkolaka wprawić w dobry nastrój i wywołać uśmiech na twarzy.

           

     ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA

     28 września obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Jabłko to symbol polskiego rolnictwa. Jest jednocześnie jednym z najpopularniejszych owoców w kraju i na świecie. Dzieci ze smakiem obchodziły święto jabłka. Celem obchodów święta jabłka, było zachęcanie dzieci do spożywania jabłek i ich przetworów jako źródło witamin,   uświadamianie wartości odżywczych owoców dla prawidłowego rozwoju, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się. Dzieci poznały różne odmiany jabłek, proces powstawania owoców oraz budowę jabłka, W tym dniu dzieci wykonywały różne prace plastyczne, dzieci z grupy Ekoludki upiekły smaczna szarlotkę, a Skrzaty przyrządziły pyszny sok jabłkowy. Dzień jabłka dostarczył dzieciom wiele radości.

                     

     DZIEŃ OSÓB STARSZYCH

     W grupie Tygrysów obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Była to okazja do zwrócenia uwagi na osoby starsze i ich potrzeby oraz wyrabianie szacunku dla seniorów. Dzieci postanowiły umilić i podkreślić ten ważny dzień poprzez przygotowanie laurek z życzeniami i obdarowanie nimi napotkane podczas spaceru osoby.

               

     DZIEŃ DRZEWA

     Dzień drzewa przypada w kalendarzu świąt nietypowych na 10 października. W naszym przedszkolu z tej okazji podjęto tematykę drzew oraz dbania o środowisko, wykonano przeróżne prace plastyczne wykorzystując różne techniki.

               

     ROBIMY KISZONKI

     Dzieci z grupy Tygrysków zakisiły ogórki i paprykę. Poznały w ten sposób etapy kiszenia  warzyw. Przygotowane w ten sposób warzywa wzbogaca nasze kanapki w zimie. Mamy nadzieje, że własnoręcznie przygotowane warzywa zachęca dzieci do ich zjadania a tym samym wzbogacą nasze organizmy  o niezbędne witaminy i minerały.

      

      

     SZWEDZKI STÓŁ NA ŚNIADANIE

     W dniu 20.10.2021 nasza kuchnia przygotowała dla przedszkolaków szwedzki stół na śniadanie.

      

     DZIEŃ MYCIA RĄK

     15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Celem tego dnia jest uświadomienie dzieciom jak ważne znaczenie ma w ich życiu codzienne mycie rąk. We wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się rozmowy na temat zarazków, bakterii i wirusów, które dostają się do naszego organizmu poprzez brudne ręce. Dzieci dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma czyste i dokładne mycie rąk. Omówiliśmy także schemat mycia rąk oraz zastosowaliśmy go w praktyce. Wspólnie wykonaliśmy prace plastyczne promujące mycie rąk. Nie zabrakło też piosenek związanych z czynnościami samoobsługowymi i nawykami higienicznymi. Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył nam wielu wrażeń oraz pokazał, że pewne umiejętności i nawyki należy kształtować już od najmłodszych lat.

           

     DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW

     Warzywa i owoce, obok aktywności fizycznej, zajmują najważniejsze miejsce w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Stanowiąc podstawę zbilansowanej codziennej diety, kompleksowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Są źródłem wielu witamin i składników mineralnych, można je spożywać na surowo, gotowane, mrożone, a także w postaci przetworów np.: soków. 18 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Owoców i Warzyw! Jednak, aby zachować zdrowie i witalność powinniśmy świętować codziennie.

           

     Dzień dyni

     Nasze Tygrysy wpisały w swój kalendarz świąt nietypowych Dzień Dyni. W tym dniu przyniosły do przedszkola dynie, w różnych kształtach. Od razu zrobiło się w naszym kąciku pomarańczowo i wesoło. Tygrysy wykonały pracę plastyczną, potem były konkursy i zabawy, przy których świetnie się bawiliśmy. Było również przeliczanie dyń i porządkowanie od najmniejszej do największej. Nie zabrakło również zupy dyniowej na obiad. Potem robiliśmy pyszny i zdrowy koktajl, oczywiście dodatkiem była nasza bohaterka, czyli dynia.

           

     WIZYTA FUNKCJONARIUSZY STRAZY MIEJSKIEJ

     Dzisiaj w naszym przedszkolu gościli pracownicy Straży miejskiej, aby przybliżyć dzieciom swoja pracę. Dowiedzieliśmy się czym zajmują się na co dzień, na czym polega ich praca.

           

     ŚNIADANIE DAJE MOC

     Jak co roku nasze Tygrysy uczestniczą w ogólnopolskiej akcji Śniadanie Daje Moc. Dzieci wiedza jak ważne jest śniadanie, aby móc prawidłowo funkcjonować i mieć siły na zabawę i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

               

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

     Grupa Tygrysów w dniu 19 listopada wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym dniu, w wielu krajach dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. Tygrysy wzięły też udział w "Niebieskim Marszu" na znak solidarności z wszystkimi dziećmi świata.Był to radosny dzień z poważnym przesłaniem.

               

      

     EKSPERYMENTARIUM

     Grupa Tygrysów zakończyła program Ekoeksperymentarium , który swym patronatem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ekoeksperymentarium to mądra gra, która uczy zachowań ekologicznych.Dzieci otrzymały pamiątkowy Dyplom.

           

     PIŁKARSKIE ROZGRYWKI 

     Tygrysy wesoło spędzają czas w przedszkolu, a ponieważ piłka nożna jest obecna w życiu młodych sportowców, postanowiliśmy rozegrać turniej piłkarski, wykorzystując do tego celu nasza grę "Piłkarzyki". Emocje były podobne jak na boisku.

         

     PIERWSZA POMOC

     Umiejętność udzielania pierwszej pomocy ma bardzo istotne znaczenie dla ratowania zdrowia, a nawet życia poszkodowanych. Dotyczy to zarówno sytuacji w życiu codziennym, jak i zdarzeń w zakładach pracy. Często w ratownictwie przedmedycznym liczą się minuty i trzeba działać błyskawicznie, jeszcze zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. W naszym przedszkolu odbyły sie warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci. zajęcia prowadzone  były przez ratowników mwdycznych.

                 

     PROJEKT ZDROWIE - SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

     Dzieci miały możliwość utrwalenia swoich wiadomości na temat zdrowego odżywiania się podczas spotkania z panią dietetyk. Układaliśmy piramidę zdrowia i wiemy, jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie.

           

     PROGRAM AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

     Tygrysy od stycznia uczestniczą w programie Aktywny Przedszkolak, który ma na celu zachęcenie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej. Jak widać nasze przedszkolaki zawsze z wielką radością ćwiczą i uczestniczą w różnorodnych zabawach ruchowych.

         

     POWITANIE WIOSNY

     w naszym przedszkolu odbyło się „Powitanie Wiosny”. Z tej okazji 6-letki przygotowały krótkie wiosenne przedstawienie. Dzieci przebrane za bociany, żabki, biedronki i motylki, tańcem, wierszem i piosenkami przywitały najpiękniejszą porę roku – Wiosnę.

               

     DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

     22 marca grupa Tygrysów obchodziła Dzień Kolorowej Skarpety. W ten sposób wspieraliśmy rówieśników obdarzonych dodatkowym chromosomem. Kolorowe skarpetki na naszych stopach były wyrażeniem radości, tolerancji i solidarności z osobami z zespołem Downa.

           

     WIOSENNY KACIK PRZYRODNICZY

     Kącik przyrody jest doskonałym miejscem do prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Przedszkolaki wiedząc, że rośliny potrzebują wody do wzrostu, więc każdego dnia dbały o hodowlę, pamiętały o podlewaniu roślin. Obserwowały różnicę w kiełkowaniu i wzroście. Cieszyły się każdą dostrzeżoną zmianą. Nie mogły się doczekać, kiedy rzeżucha, owies i szczypiorek urosną.

                  

     DZIEŃ MARCHEWKI

     To właśnie marchewka jest warzywem, które zawiera niezbędne dla zdrowia witaminy. Głównym celem zajęć było promowanie zdrowego odżywiania dzieci.Ten dzień był wyjątkowy i bogaty w zabawy poświęcone marchewce. Obieranie marchewki, spożywanie na surowo, obserwowanie nasion za pomocą lupy, omówienie rozwoju rośliny- te wszystkie elementy wzbudzały zaciekawienie i radość na twarzach dzieci.