• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pp28.resman.pl

   Przedszkole Publiczne nr 28 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Przedszkola Publicznego nr 28 w Rzeszowie.

   • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-25.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

   Status zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-27.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-27.

   Skróty klawiaturowe

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Giebel, sekretariat@pp28.resman.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7483370 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dostępność architektoniczna

   Przedszkole Publiczne nr 28 w Rzeszowie

   Obrońców Poczty Gdańskiej 5
   35-509

   1. Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki podjazd oraz wejść wprost do drzwi wejściowych (drzwi zewnętrzne i drugie z przedsionka do holu na parterze) otwieranych ręcznie.
   2. Budynek jest wielopoziomowy (piwnica, parter oraz pierwsze piętro) - na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, brak jest windy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
   3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
   4. Przed Przedszkolem znajduje się podjazd-parking bez wyznaczonej koperty.
   5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Aplikacje mobilne

   brak

   Dodatkowe informacje