Nawigacja

Nasze dokumenty

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 28 w Rzeszowie

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich

stał się tym, kim stać się może”

J. Korczak

 

 

MISJA

 

Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby
i zainteresowania dziecka, wspiera jego aktywność i kreatywność, oraz pomaga w rozwoju jego talentów.

 

 

 

WIZJA

 

·      Przedszkole zapewnia swym wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

 

·      Przedszkole wyposaża dzieci w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne do tego, aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.

 

·      Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, oraz wspiera ich w wypełnianiu swej roli wychowawczej. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

 

·     Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci, oraz posiadają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

 

·    Nasze przedszkole jest kolorowe, ciągle doskonali swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

 

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

1.  Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

2.  Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci.

 

3.  Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

 

4. Tworzenie warunków do rozwoju, aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach jego działalności.

 

5.  Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

6.  Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE


SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW


KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

 

1.   Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

·   popularyzacja idei „gotowości szkolnej”

· systematyczne organizowanie zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego

·   wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju

·   realizacja programów własnych przez nauczycieli

 

2.  Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci.

 

·    opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych

·    systematyczne badanie umiejętności dzieci

·    rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień

·    podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej

·   analiza wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, lekarz) oraz w oparciu o informacje rodziców.

 

 

3. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

 

·   wyrabianie umiejętności zdrowego odżywania się

·   wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową

·    kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenia sobie z emocjami

·    kształtowanie prawidłowych relacji społecznych

 

4.  Tworzenie warunków do rozwoju, aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach jego działalności.

 

·   kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym

·   nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą

·   kształtowanie u dzieci wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

 

5.   Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie
z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

· opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z nową podstawą programową wychowania  przedszkolnego

·   systematyczne informacja o postępach i zachowaniu dziecka

·   opracowanie planu współpracy z rodzicami

·   podkreślanie rangi wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci

 

6.      Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

     ·   organizowanie zajęć adaptacyjnych

     ·   stwarzanie dzieciom możliwości udziału w przeglądach, konkursach, występach organizowanych przez przedszkole i inne placówki

     ·   systematyczna aktualizacja strony internetowe

     ·   współpraca z instytucjami lokalnymi.

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 28 w Rzeszowie
    ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5
    35-509 Rzeszów
  • 17 7483370 dyrektor
    17 7483372 księgowość
    17 7483374 intendent

Album fotograficzny