• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:      https://pp28.edupage.org
      

     Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy posiadają skrótowe napisy dla osób głuchych,
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie
     samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

      

     DATA AKTUALIZACJI DEKLARACJI:

     Deklarację zaktualizowano dnia 2023-02-20

      

     Skróty klawiaturowe:

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  System umożliwia m.in.

     - zmianę rozmiaru tekstu,

     - zmianę koloru elementów,

     - wskazanie języka strony w atrybucie "lang" jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka,

     - niektóre elementy posiadają dodany atrybut ALT

     INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Giebel: email: sekretariat@pp28.resman.pl
     Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7483370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania  dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
     1. Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki podjazd oraz wejść wprost do drzwi wejściowych (drzwi zewnętrzne i drugie z przedsionka do holu na parterze) otwieranych ręcznie.
     2. Budynek jest wielopoziomowy (piwnica, parter oraz pierwsze piętro) - na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, brak jest windy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
     3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
     4. Przed Przedszkolem znajduje się podjazd-parking bez wyznaczonej koperty.
     5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
     6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
      
     APLIKACJE MOBILNE
     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.