• Regulamin Rady Rodziców

    • REGULAMIN  RADY RODZICÓW

     PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 28 w RZESZOWIE

      

     Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 rok Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017.59), oraz statutu Publicznego Przedszkola  Nr  28 w Rzeszowie

       

     I. Postanowienia ogólne:

      

     1. Rada rodziców jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

     2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

     3. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady działalności Rady Rodziców.

      

     II. Cele , zadania i kompetencje rady.

      1.Celem rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie  działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola

      

     II . Zadaniem rady rodziców w szczególności jest:

      

     • Organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola
     • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
     • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajaniu potrzeb dzieci.
     • Wzbogacenie wyposażenia przedszkola.
     • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
     • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców.

      

     III. Do Kompetencji rady rodziców należy:

      

     1. Kompetencje Rady Rodziców:

      

     • uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
     • ustala szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców ,
     • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,
     • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,
     • występuje do Dyrektora i innych organów przedszkola; organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola,
     • upoważnia dwóch przedstawicieli  do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko  Dyrektora Przedszkola.

      

     IV. Rada Rodziców wnioskuje:

      

     1.do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 28

      

     V. Skład, struktura, tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

      

     1. Członków rady rodziców wybiera się spośród ogółu rodziców na pierwszym zebraniu z  rodzicami na początku roku szkolnego.

     2. Spośród rodziców wybranych do rady grupy w tajnym głosowaniu wybiera się przedstawiciela do rady rodziców przedszkola. Rada może liczyć co najmniej 7 przedstawicieli.

     3. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na  zasadzie:

     • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,
     • propozycji członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora.

     4. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:

     • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców,
     • odwołania na wniosek rodziców, członków rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

     5. Kadencja rady trwa jeden rok szkolny.

     6. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków rady.

     7. Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z sekretarzem i skarbnikiem.

     8. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada powołuje Prezydium Rady.

     Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy rady.

     9. W skład Prezydium wchodzą:

     • Przewodniczący
     • Zastępca /y/ Przewodniczącego
     • Sekretarz
     • Skarbnik

     10. Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2-3 członków.

     11. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.

      

     IV. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady.

      

     Zadaniem Przewodniczącego rady rodziców jest:

      

     1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.

     2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

     3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

     4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców.

     5. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.

     6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.

     7. Reprezentowanie rady wobec dyrektora przedszkola oraz ogółu rodziców na zewnątrz.

     8. Przedstawianie opinii i postulatów rady dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej.

      

      

     Zadaniem Skarbnika rady rodziców jest:

      

     1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.

     2. Zbieranie funduszy pochodzących ze składek rodziców.

     3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji wpływów i wydatków z funduszu rady.

     4. Odprowadzanie oraz pobieranie środków finansowych z konta bankowego rady rodziców.

      

     Zadaniem Komisji Rewizyjnej rady rodziców jest:

      

     1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie rady rodziców.

     2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.

      

     Zadaniem Sekretarza rady jest:

      

     1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady.

     2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

      

     V. Zasady działalności finansowej rady rodziców.

      

     1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ustalonych na posiedzeniu rady.

     2. Wysokość minimalnej składki na rzecz rady rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.

     3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

     4. Rada rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

     5. Rodzice wpłacają ustaloną składkę do końca roku kalendarzowego.

     6. Wpływy na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup.

     7. Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem ustala preliminarz wydatków.

     8. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:

     • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci,
     • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
     • zakup zabawek, pomocy dydaktycznych,
     • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.

      

     VI. Postanowienia końcowe.

      

     1. Rada rodziców posługuje się pieczątką:

     2. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.

     3. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu rady.

     4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.

     5. Zebrania rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.

     6. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu / z głosem doradczym / dyrektora przedszkola i ewentualnie innych osób.

     7. Zebrania rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.