• Regulamin i harmonogram rekrutacji dzieci 2023/2024


    • Harmonogram rekrutacji PP

     2023/2024

      

     Rekrutacja od 1.03.2023r. (godz.9.00) do 15.03.2023 r. (godz.15.00) - terminy nieprzekraczalne.
     Harmonogram rekrutacji: 
     Harmonogram_rekrutacji_-_Przedszkola_2023
      

     W przypadku zgłaszania więcej niż jednego dziecka należy złożyć dla każdego z nich odrębny wniosek.
     Warunkiem koniecznym jest dostarczenie wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru kompletu wydrukowanych i podpisanych dokumentów.
     Brak dokumentów potwierdzających  skutkuje niemożnością przyznania określonych punktów w procesie rekrutacji.


     Rekrutacji elektronicznej dokonujemy przez Baner Vulcan - Nabór Przedszkola widoczny na stronie głównej lub przez  poniższą stronę, tam też proszę zapoznać się ze szczegółowymi zasadami naboru:
     https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/
     (link aktywny od 1.03.2023r.)

      


      

     Pliki do pobrania:

      


      

     REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI

     do  Publicznego Przedszkola Nr 28  w Rzeszowie

     na rok szkolny 2023/2024

     Podstawa prawna:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz.762 z późn. zm.)
     • Uchwała Nr LIII/1246/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
     • Zarządzenie Nr 0050/38/2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
     • Statut Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie.

     Rozdział I

     Postanowienia ogólne

     1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
     2. Rodzice dzieci przyjętych corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wg harmonogramu naboru elektronicznego).
     3. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
     1. dla kandydatów kontynuujących edukację przedszkolną przez podpisanie przez rodziców i dostarczenie do przedszkola „Karta potwierdzenia kontynuacji”;
     2. dla nowych kandydatów za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru przez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru „Wniosek o przyjęcie kandydata” wraz z wymaganymi załącznikami.
     1. Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola jest określony przez organ prowadzący.
     2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniony tylko elektronicznie, a niedostarczony do placówki nie bierze udziału w rekrutacji.

     Rozdział II

     Kryteria naboru

     1. Do Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie prowadzonego przez Gminę Miasto Rzeszów przyjmowane są wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Rzeszowa (w oparciu o informacje zamieszczone w formularzu wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium).
     2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek w pkt 2, w rozdziale II, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość 100 pkt, kryteria ustawowe:

     a) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci (oświadczenie);

     b) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);

     c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.);

     d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.);

     e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.);

     f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

     g) objęcie kandydata pieczą zastępczą ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

     1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
     2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
     3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Rzeszowa o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczność w terminie 14 dni.
     4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie     postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez   organ prowadzący, mające różną wartość punktową.
     5. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i innych form wychowania przedszkolnego, punkty przyznawane za poszczególne z nich   oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
     1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 20 pkt. (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
     2. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 15 pkt. (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
     3. oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie         wychowujący dziecko pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub   prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt. (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG);
     4. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie   dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 pkt. (zaświadczenie z  zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG);
     5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, zespołu szkół) – 2 pkt;
     6. jednoczesne ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do wybranego przedszkola  (oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego) – 1 pkt. Dla każdego z rodzeństwa.

     8.   Kryterium określone w ust.7, pkt 1 wyklucza się z kryterium z ust. 7, pkt 2, natomiast kryterium, określone w ust.7   pkt. 3 wyklucza się z kryterium z ust. 7 pkt 4.

     9. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miasta Rzeszów mogą być przyjęte do przedszkola za zgodą organu prowadzącego, jeżeli po zakończonej rekrutacji gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

     Rozdział III

     Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

     1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
      1. trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej
     2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
     3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
      1. umożliwienie członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami,
      2. ustalenie dni i godzin posiedzeń komisji
      3. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji
      4. zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń komisji
      5. dookreślania zasad sporządzania protokołu postępowania rekrutacyjnego
      6. podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie i podpisanie ich,
      7. podanie do publicznej wiadomości podpisanych list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych, do przedszkola uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
      8. napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie (wniosek winieni wpłynąć w terminie do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).
      9. i.organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
      10. zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
      11. podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
      12. przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
     4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
      1. procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
      2. weryfikacja przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów,
      3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (wg wskazań określonych w ustawie Prawo oświatowe),
      4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (wg wskazań określonych w ustawie Prawo Oświatowe)
      5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego wraz z obowiązującymi załącznikami.

     Rozdział IV

     Zadania Dyrektora Przedszkola

     1. Przyjmuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składane przez opiekunów prawnych.
     2. W przypadku stanu nadzwyczajnego ustala w porozumieniu z organem prowadzącym modyfikację terminów przeprowadzanie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także podaje je do publicznej wiadomości.
     3. Informuje Prezydenta Miasta Rzeszowa o nieprzyjęciu kandydata do przedszkola, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.
     4. Powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji.
     5. Podaje do publicznej wiadomości:
     1. termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,
     2. regulamin rekrutacji,
     3. prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.
     1. Rozpatruje odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
     2. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
     3. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe.
     4.  Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdz. II.

     Rozdział V

     Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

     1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

     2. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

     3. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Zarządzenia dyrektora w oparciu o regulamin rekrutacji.

     Rozdział VI

     Procedura odwoławcza

     1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
     2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
     3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
     4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie.
     5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
     6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

     Rozdział VII
     Ochrona danych osobowych i ochrona szczególnych kategorii danych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego

     1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole reprezentowane przez dyrektora przedszkola.
     2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe
     3. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie.
     4. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
     5. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie wsądzie administracyjnym w związku ze skargą.
     6. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

     Rozdział VIII
     Przepisy końcowe

     1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, statut placówki, wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego.
     2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola, na stronie BIP.
     3. Powyższy regulamin obowiązuje od 1 lutego 2023 r.

     Rzeszów, dnia 1 lutego 2023 r.

      


     HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Data rozpoczęcia

     Data zakończenia

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     01.03.2023 godz. 9.00

     15.03.2023 godz. 15.00

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     01.03.2023 godz. 9.00

     20.03.2023 godz. 15.00

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     29.03.2023 godz. 9.00

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

     29.03.2022 godz. 9.00

     05.04.2022 godz. 15.00

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     12.04.2023 godz. 9.00

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

     6.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     22.05.2023 godz. 9.00

     02.06.2023 godz. 15.00

     7.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     22.05.2023 godz. 9.00

     07.05.2023 godz. 15.00

     8.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     16.06.2023 godz.09.00

     9.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

     16.06.2023 godz. 9.00

     23.06.2023 godz. 15.00

     10.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     29.06.2023 godz. 9.00