• Projekt ewaluacyjny

    •  

     PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28 W RZESZOWIE

      

      

      

      

      

      

     PROJEKT EWALUACYJNY

     W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

      

      

      

      

      

      

     ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH ORAZ KOMPETENCJI CYFROWYCH

      

      

      

     ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH
       ORAZ WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW CYFROWYCH W PROCESACH EDUKACYJNYCH

      

     1. Cele projektu:

     Pozyskiwania informacji na temat efektywności podejmowanych działań w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci.

     Pozyskiwanie informacji na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi.

      

     1. Pytania kluczowe:
     • Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania umiejętności matematycznych
      u dzieci?
     • Jakie nauczyciele stosują metody i formy pracy?
     • W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi przejawiającymi trudności
       w zakresie opanowywania treści matematycznych?
     • W jaki sposób nauczyciele organizują pracę z dziećmi zdolnymi matematycznie?
     • Czy podejmowane w przedszkolu działania przyczyniają się do wzrostu poziomu umiejętności matematycznych u dzieci?
     • Jakie są działania podejmowane w przedszkolu rozwijające wzrost umiejętności matematycznych u dzieci?
     • W jaki sposób wykorzystuje się nowoczesne technologie w pracy z dziećmi?
     • Czy dzieci znają zagrożenia wynikające z korzystania z internetu?

      

     1. Kryteria sukcesu:
     • Trafność podejmowanych działań
     • Efekty podejmowania działań
     • Poziom kompetencji matematycznych

      

     1. Odniesienia do wymagań państwa:

             „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności” – 1.1.

             „Dzieci są aktywne” – 1.2.

             „Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – 2.2.

             „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany” – 2.3.

             „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli” – 2.4.

             „Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych” – 2.5.

             „Rodzice są partnerami przedszkola” – 3.4.

      

      

     1. Dobór populacji:

     Wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu

      

     1. Wykonawcy:

     Nauczycielki poszczególnych oddziałów

      

     1. Działania:
     • Realizacja zadań zawartych w planie rocznym przedszkolu
     • realizacja zadań programu „Wokół przedszkola”
     • Opracowanie ankiet dla nauczycieli i rodziców

      

     1. Harmonogram pracy ewaluacji wewnętrznej

      

     Termin

     Działanie

     wrzesień

     Opracowanie zagadnień do ewaluacji wewnętrznej, zaplanowanie działań, ustalenie harmonogramu prac

     wrzesień

     Poinformowanie nauczycieli o realizacji zadań
     z podstawy programowej

      

     Październik

     Opracowanie arkuszy analizy wyników obserwacji i
      diagnozy pedagogicznej – mac wyd

     grudzień

     Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących zdolnych i dzieci mających trudności w zagadnieniach matematycznych na tle grup

     styczeń

     Ankieta dla rodziców i nauczycieli  - opracowanie

     kwiecień

     Przeprowadzenie ankiet

     maj

     Zebranie informacji od nauczycieli dotyczących umiejętności matematycznych po drugiej obserwacji pedagogicznej i diagnozie

      

     zebranie i opracowanie danych

     czerwiec

     Opracowanie projektu diagnozy wewnętrznej

      

     przedstawienie wyników projektu na Radzie Pedagogicznej

      

     1. Raport końcowy

     Podsumowanie projektu przedstawione na Radzie Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2020/2021