• Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 28 w Rzeszowie

    •  

     „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich

     stał się tym, kim stać się może”

     J. Korczak

      

      

     MISJA

      

     Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby
     i zainteresowania dziecka, wspiera jego aktywność i kreatywność, oraz pomaga w rozwoju jego talentów.

      

      

      

     WIZJA

      

     ·      Przedszkole zapewnia swym wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

      

     ·      Przedszkole wyposaża dzieci w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne do tego, aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.

      

     ·      Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, oraz wspiera ich w wypełnianiu swej roli wychowawczej. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

      

     ·     Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci, oraz posiadają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

      

     ·    Nasze przedszkole jest kolorowe, ciągle doskonali swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

      

      

     CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

      

      

     1.  Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

      

     2.  Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci.

      

     3.  Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

      

     4. Tworzenie warunków do rozwoju, aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach jego działalności.

      

     5.  Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

      

     6.  Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

      

      

      

      

     CELE SZCZEGÓŁOWE


     SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW


     KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

      

     1.   Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

      

     ·   popularyzacja idei „gotowości szkolnej”

     · systematyczne organizowanie zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego

     ·   wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju

     ·   realizacja programów własnych przez nauczycieli

      

     2.  Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci.

      

     ·    opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych

     ·    systematyczne badanie umiejętności dzieci

     ·    rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień

     ·    podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej

     ·   analiza wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, lekarz) oraz w oparciu o informacje rodziców.

      

      

     3. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

      

     ·   wyrabianie umiejętności zdrowego odżywania się

     ·   wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową

     ·    kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenia sobie z emocjami

     ·    kształtowanie prawidłowych relacji społecznych

      

     4.  Tworzenie warunków do rozwoju, aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach jego działalności.

      

     ·   kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym

     ·   nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą

     ·   kształtowanie u dzieci wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

      

     5.   Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie
     z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

      

     · opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z nową podstawą programową wychowania  przedszkolnego

     ·   systematyczne informacja o postępach i zachowaniu dziecka

     ·   opracowanie planu współpracy z rodzicami

     ·   podkreślanie rangi wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci

      

     6.      Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

          ·   organizowanie zajęć adaptacyjnych

          ·   stwarzanie dzieciom możliwości udziału w przeglądach, konkursach, występach organizowanych przez przedszkole i inne placówki

          ·   systematyczna aktualizacja strony internetowe

          ·   współpraca z instytucjami lokalnymi.