• Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 28 w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023

    •  

     PLAN PRACY

     PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 28

     W RZESZOWIE

     NA ROK SZKOLNY 2022/2023

      

      

     „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział,

     ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,

      a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,

      a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

     Janusz Korczak

      

      

      

     Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

      

     1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
     2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, kształtowanie krytycznego podejścia do treści i publikacji w internecie, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
     3. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

      

     Okres przedszkolny to pierwszy etap kształtowania się pojęć moralnych. Każdy wychowawca i rodzic ma nie tylko nauczyć  dzieci odróżniania dobra od zła, dostarczyć rzetelnej wiedzy o tym na czym polega czynienie dobra lub wyrządzanie zła, ale przede wszystkim pozytywnie wpływać swoim przykładem. Dlatego bardzo ważne jest, aby wspomagać rodzinę w jej wychowawczej roli. Dobroć jako wartość ma wiele cech charakterystycznych , takich jak: ciepło, serdeczność, czujność, gotowość służenia innym, bycia pracowitym, życzliwym, pomocnym. Wszystkie  te wartości są fundamentem, na którym można budować osobowość człowieka, pozytywnie nastawionego do świata. Wychowanie jest procesem wielopłaszczyznowym i długotrwałym, a zwłaszcza  wychowanie do wartości, dlatego należy położyć nacisk na ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego, nauczyć wychowanków krytycznego podejścia do treści internetowych oraz wdrażać do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przedszkole zapoczątkowuje proces kształtowania się postaw, wrażliwości na prawdę i dobro,  na wychowanie do wartości, na właściwe podejście do treści internetowych oraz postawę zdrowego spędzania czasu wolnego.

      

     Zadanie 1

     Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

     L.p.

     Formy realizacji

     Okres realizacji

     Odpowiedzialni

     1.  

     Opracowanie kodeksu przedszkolaka zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwość życia w zgodzie ze standardami przyjętymi w przedszkolnej grupie.

      

     Wrzesień

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Ustalenie dyżurów w przedszkolu, uczących samodzielności, współdziałania i spieszenia z pomocą.

      

     Cały rok

      

     Starsze grupy

      

     1.  

     Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką/ kolegą z grupy np. organizowanie urodzin dzieci w grupie.

      

     Cały rok

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Kontakty okolicznościowe jako spontaniczne oddziaływanie na dziecko

      

     Cały rok

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Wykorzystywanie literatury dziecięcej (baśnie, opowiadania, wiersze) – dostarczanie przykładów postaw społeczno – moralnych mających na celu pogłębienie wrażliwości na dobro, pracowitość, odwagę, prawdę i piękno

      

     Cały rok

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślanie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpania radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem.

     20.09.2022

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

      

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym

      

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Obchody wybranych Świąt z „Kalendarza Świąt Nietypowych” – nawiązujących do wartości takich jak: dobro, przyjaźń, szacunek np.:

     - Międzynarodowy dzień Pokoju, Światowy dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu

     - Dzień ratownictwa medycznego, Dzień Dawcy Szpiku

     - Dzień tolerancji

     - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

     „Dzień dobrych uczynków”

     „Dzień przyjaciela”

      

      

      

      

      

     21.09

      

     13.10

      

     16.11

     3.12

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     1.  

     Zaangażowanie się przedszkola w bieżące akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim wynikłych w miarę potrzeb takich jak pomoc dla biednych lub uchodźców

      

     Nauczycielki wszystkich grup do wyboru

     1.  

     „Dokarmianie ptaków zimą” – niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich.

      

     Okres zimy

      

     Wszystkie nauczycielki

      

      

     Zadanie 2

     Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, kształtowanie krytycznego podejścia do treści i publikacji w internecie, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

     Lp .

     Formy realizacji

     Termin

     Osoba odpowiedzialna

     1.  

      

     Organizacja Dni Otwartych dla rodziców i dzieci nowo przyjętych

     Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

     Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. 

     Sierpień/ Wrzesień

     Wszystkie nauczycielki

     1.  

     Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej – tygodniowa tematyka na temat aktywności fizycznej/ sportowej w każdej grupie

     Według planów pracy

      

     Wszystkie nauczycielki

      

      

      

     1.  

     Codzienne ćwiczenia poranne gimnastyczne i zabawy ruchowe, z wykorzystaniem różnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności fizycznej

     Cały rok

     Wszystkie nauczycielki

      

      

     1.  

     Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu – organizowanie spacerów, wycieczek i zawodów sportowych

     Cały rok

     Wszystkie nauczycielki

      

      

     1.  

     Turniej piłki nożnej podczas Pikniku Rodzinnego

     Czerwiec

     Grupy V i VI

     1.  

     Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych.

     Cały rok

     Wszystkie nauczycielki

     1.  

     Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce).

      

     Cały rok

     Według potrzeb

     1.  

     Prowadzenie zajęć na temat bezpiecznego i mądrego korzystania z tabletu i komputera

     Kwiecień

      

      

     Grupy starsze

      

     1.  

     Korzystanie z serwisu Necio.pl – gdzie dzieci zdobędą wiedzę na temat internetu, jak komunikować się z innymi, używać poczty e- mail, wybierać bezpieczne strony, serwisu www. sieciaki.pl – poświęconego edukacji dzieci dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

      

     Cały rok

     Nauczycielki starszych grup

      

     Zadanie 3

     Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

     LLp .

     Formy realizacji

     Termin

     Osoba odpowiedzialna

     1.

     Przeprowadzenie obserwacji / diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego.

     wrzesień / październik

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     2.

     Formowanie wniosków z obserwacji / diagnozy wstępnej – określanie mocnych i słabych stron grupy. W razie potrzeby wyłanianie dzieci do pracy indywidualnej. Informowanie rodziców o postępach lub problemach rozwojowych wychowanków.

     październik

     Wszystkie nauczycielki

      

      

     3.

     Przeprowadzenie badań przesiewowych przez logopedę – prowadzenie zajęć indywidualnych wg. Programu pracy z dziećmi

     wrzesień

     logopeda

      

      

     4.

     Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

     Cały rok

     Wszystkie nauczycielki

     5.

     Praca powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

     - planowanie pracy

     - prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych

     - organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami

     - podsumowanie wyników pracy

     Według harmonogramu

     Wszystkie nauczycielki

     6.

     Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole

     kwiecień

     Grupa V i VI

     7.

     Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie oceny funkcjonowania dziecka jak również planowania dalszej pracy

     Cały rok

      

      

     Wszystkie nauczycielki

      

     8.

     Współpraca nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu

     Aktualizacja przedszkolnych procedur w związku ze zwiększonym wymiarem godzin zajęć specjalistów

     Organizacja konsultacji dla rodziców w formie porad indywidualnych/warsztatów

     Cały rok

     Wszystkie nauczycielki

     Dyrektor

      

     Spodziewane efekty:

     • nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego
     • rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka
     • nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania
     • nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość 
     • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
     • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
     • Kształtowanie postaw prospołecznych
     • Rozwijanie empatii
     • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
     • Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności
     • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
     • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
     • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
     • budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom
     • budowanie wzajemnego zaufania
     • kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola
     • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
     • podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców
     • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców
     • inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola
     • zadowolenie rodziców z pracy przedszkola
     • podniesienie efektywności pracy przedszkola
     • lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych
     • wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z nadmiernego korzystaniem z internetu/gier komputerowych