• Uchwała w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego.

    • Uchwała Nr LII/1227/2017

     Rady Miasta Rzeszowa

     z dnia 12 grudnia 2017 r.

      

     w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
     w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 1875), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203),

     Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

     § 1

     W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów (zwanych w dalszej części uchwały „przedszkolami”) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
     w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00.

     § 2

     1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

     2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.

      

     § 3

     1. W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat.

     2. Zwalnia się z opłat dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zwolnienie przysługuje od dnia wpływu orzeczenia do przedszkola.

     3. Dzieciom z tej samej rodziny może przysługiwać zwolnienie z więcej niż jednego tytułu.

      

     § 4

     1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

      

     2. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

      

     § 5

     Traci moc uchwała Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

     § 6

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

     § 7

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

      

                                

                                                                     Przewodniczący

                                                                     Rady Miasta Rzeszowa

                                                                    Andrzej Dec